Najčastejšie kladené otázky

Ak nenájdete odpoveď obráťte sa na uvedené kontakty

Kto sa môže zapojiť do projektu?
Mení sa môj pracovno-právny vzťah vstupom do projektu?
Strácam účasťou v projekte nárok na podporu z Úradu práce?
Na aké najdlhšie obdobie je možná účasť zamestnanca v projekte?
Je možné ukončiť Dohodu o účasti v projekte pred uplynutím 6 mesačnej doby?
Budú ma v projekte skúšať a známkovať?
Aké vzdelávacie kurzy môžu účastníci projektu absolvovať?
Je súčasťou ceny kurzu aj cestovné a stravné?
Čo v prípade, ak cena kurzu prevyšuje uvedené maximálne hodnoty?
Čo ak nemám záujem o absolvovanie kurzu?
Predpokladajme, že sa zamestnanec HBP, a.s. alebo ENO zapojí do projektu, absolvuje Bilanciu kompetencií a rekvalifikačné kurzy a uplynie pol ročná doba možnosti zapojenia sa do projektu. Plynú mu z toho povinnosti pokračovať v pôvodnom zamestnaní alebo zamestnať sa v nejakej inej vopred určenej spoločnosti?
Je výber kurzov dobrovoľný, alebo je absolvovanie niektorých kurzov zapojením sa do projektu povinné?
Ak neurobím povinný kurz, musím vrátiť celú sumu, ktorá bola za kurz zaplatená? Ako bude tento proces prebiehať?
Čo sa stane v prípade, že nestihnem kurz ukončiť počas mojej účasti v projekte?

Dôležité kontakty

Elokované pracovisko TSK v Prievidzi

Ing. Andrea Dubecová, PhD.

Telefón: +421 901 918 034

E-mail: andrea.dubecova@tsk.sk

 

HBP, a.s.

Mgr. Mária Kurciníková

Telefón: +421 0918 777 017

E-mail: mkurcinikova@hbp.sk

 

Slovenské elektrárne, a.s.

JUDr. Annamária Mačurová

Telefón: +421 0910 803 172

E-mail: annamaria.macurova@seas.sk