Účastníci projektu

Cieľom národného projektu

je poskytnutie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a.s. (ďalej ako HBP) a Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky (ďalej ako ENO), pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce tak, aby si čo najskôr našli nové zamestnanie.

účastníci projektu
účastníci projektu

Komu je národný projekt určený?

Každému zamestnancovi HBP a ENO, ktorý z dôvodu ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia prídu o prácu. Rozhodnutie o vstupe do projektu je však plne na strane zamestnanca.

Kde bude prebiehať realizácia národného projektu?

Národný projekt sa realizuje na elokovanom pracovisku TSK v Prievidzi. Kurzy zamerané na rozvoj odborných a/alebo mäkkých zručností budú prebiehať v priestoroch ich poskytovateľov v rámci TSK.

bane hbp
účastníci projektu

Ako sa môžu zamestnanci HBP a ENO, ktorí z dôvodu ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia prídu o prácu. zapojiť do národného projektu?

Nahlásením svojho záujmu o účasť v projekte na personálnom oddelení u svojho zamestnávateľa HBP alebo ENO a následne uzatvorením „Dohody o účasti“ v projekte s Trenčianskym samosprávnym krajom na elokovanom pracovisku v Prievidzi.

Aké sú hlavné výhody účasti v národnom projekte?

  • počas maximálne 6 mesiacov účasti v projekte bude účastníkovi projektu vyplácaná náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce;
  • počas maximálne 6 mesiacov účasti v projekte bude účastník projektu vykonávať pracovnú činnosť na elokovanom pracovisku TSK v Prievidzi na základe harmonogramu od prideleného tútora, ktorý ho bude sprevádzať počas celej doby účasti v projekte;
  • účasťou v projekte nestráca zamestnanec HBP a ENO žiadne legislatívne stanovené výhody, ktoré mu ako zamestnancovi prináležia;
  • podpora rozvoja mäkkých zručností (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia) zo strany tútorov;
  • bezplatné absolvovanie bilancie kompetencií s externými lektormi (zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov zamestnancov, určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív profesijného smerovania);
  • možnosť absolvovať odborný rekvalifikačný kurz  a kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií v sume 1 500,00 € s DPH zdarma,
  • pomoc pri vyhľadávaní vhodného zamestnania – príprava žiadosti o prijatie do zamestnania (vrátane životopisu a motivačného listu), príprava na pohovor.
bane hbp

Dôležité kontakty

Elokované pracovisko TSK v Prievidzi

Ing. Andrea Dubecová, PhD.

Telefón: +421 901 918 034

E-mail: andrea.dubecova@tsk.sk

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Mgr. Mária Kurciníková

Telefón: +421 0918 777 017

E-mail: mkurcinikova@hbp.sk

Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky

JUDr. Annamária Mačurová

Telefón: +421 0910 803 172

E-mail: annamaria.macurova@seas.sk