O projekte

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

Baníctvo a výroba energie z hnedého uhlia boli hlavným nositeľom ekonomickej aktivity a zamestnanosti v regióne hornej Nitry od začiatku 20. storočia. Vláda SR uznesením č. 580 z 12.decembra 2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny schválila pokračovanie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý však má skončiť najneskôr do konca roka 2023. Toto rozhodnutie vyplýva zo snahy EÚ o strategické znižovanie produkcie emisií o najmenej 55 % do roku 2030 s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. K naplneniu týchto klimatických cieľov sa zaviazala aj SR. Konkrétnymi krokmi v tejto oblasti je aj postupný útlm až úplné ukončenie banskej činnosti (ukotvené v Akčnom pláne transformácie uhoľného regiónu horná Nitra) a výroba elektriny z hnedého uhlia v Slovenských elektrárňach, a.s., závodu Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch (ďalej len „ENO“) (ukotvené v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030). Tento postup má za následok postupný útlm banskej činnosti na hornej Nitre vedúci až k úplnému ukončeniu ťažby hnedého uhlia, čo spôsobí, že zamestnanci pracujúci v ťažobnom priemysle a priamo nadväzujúcich odvetviach prídu o prácu. Nakoľko ide o špecifickú prácu, v ktorej zamestnanci nebudú môcť ďalej pokračovať, je nevyhnutné vytvoriť pre nich vhodné podmienky pre ich uplatnenie v iných odvetviach.

Trenčiansky samosprávny kraj od 1. decembra 2023 implementuje nový národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. spoločne so svojimi partnermi projektu, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s. a Slovenské elektrárne, a.s..

Realizácia projektu

prispieva k celkovému zámeru transformácie regiónu, účastníci projektu sú informovaní o možnostiach uplatnenia v existujúcich, ale aj v novo vznikajúcich podnikoch, sú pre nich vyhľadávané možnosti rekvalifikácií prednostne pre uplatnenie na regionálnom trhu práce.

Projekt nadväzuje

na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý sa realizoval vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nový projekt predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme, aby sa dostalo pomoci aj zamestnancom, ktorí prídu o prácu až pri úplnom ukončení ťažby hnedého uhlia a zatváraní HBP, a.s. a ukončovaní činností súvisiacich s ukončovaním ťažby hnedého uhlia v spoločnosti ENO.

Cieľom projektu

je poskytovanie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a. s. a ENO pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce.

Účasť v projekte

Projekt počíta s tým, že do konca decembra 2024 sa projektu zúčastní spolu viac ako 700 zamestnancov HBP, a.s. a ENO.

O napĺňanie cieľa projektu sa stará tím skúsených tútorov na elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sídlo elokovaného pracoviska sa presťahovalo z Novák do Prievidze. Tútori sprevádzajú  účastníkov projektu celým adaptačným procesom. Ten trvá pre jedného účastníka najviac 6 mesiacov, počas tohto obdobia je stále zamestnancom HBP, a.s./ENO a je mu z tohto projektu vyplácaná náhrada mzdy.

roll up projektu
Celý adaptačný proces pozostáva z nasledovných aktivít:
  • skupinové a individuálne sedenia a aktivity v rámci Bilancie kompetencií, ktorá je zabezpečovaná externými lektormi (zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov zamestnancov, určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív profesijného smerovania),
  • skupinové a individuálne sedenia a aktivity medzi tútormi a účastníkmi projektu, zamerané na rozvoj mäkkých zručností (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia),
  • absolvovanie odborného/rekvalifikačného kurzu alebo kurzu na zvyšovanie kvalifikácie, alebo vzdelávania v oblasti podnikania s cieľom založenia vlastnej živnosti alebo inej formy podnikania,
  • možnosť absolvovať aj kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, počítačová zručnosť, a pod.),
  • finančný príspevok na absolvovanie vzdelávania pre účastníka projektu je maximálne 1500 eur z rozpočtu projektu,
  • pomoc pri vyhľadávaní nového zamestnania – príprava žiadosti o prijatie do zamestnania (vrátane životopisu a motivačného listu), príprava na pohovor.

Priebeh projektu

ZAČIATOK PROJEKTU

Trenčiansky samosprávny kraj od 1. decembra 2023 implementuje nový národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

ZAMESTNANCOV

Zamestnancom bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Adaptácia do nového zamestnania či k podnikaniu, čím bude projekt eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je poskytovanie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a. s. a ENO pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce.