Základné informácie

Názov projektu:

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

Program:

Program Slovensko

Kód výzvy:

PSK-MPSVR-003-2023-NP-FST

Fond:

Fond na spravodlivú transformáciu

Priorita:

8P1: Fond na spravodlivú transformáciu

Typ projektu:

Národný projekt

Trvanie:

12/2023 – 01/2025

Špecifický cieľ:

JSO8.1. Umožnenie regiónom a ľuďom riešiť dôsledky v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti spôsobené transformáciou smerom k energetickým a klimatickým cieľom Únie na rok 2030 a k dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody.

Aktivita/akcia v súlade s P SK:

Rozvoj ľudského kapitálu a zručností pre spravodlivú transformáciu – opatrenia: 3.1 Podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie

Požadovaná výška NFP:

14 232 803,48 €

Celkové oprávnené výdavky projektu:

14 410 388,37 €

Prijímateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

logo trenčiansky samosprávna kraj

Partneri projektu:

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.

Logo hornonitrianske bane prievidza

Slovenské elektrárne, a. s.

logo slovenske elektrárne

Stručný popis projektu:

Cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch (ďalej len „ENO“), a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia a transformujúceho sa odvetvia energetiky do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, čím bude projekt eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Hlavná aktivita projektu:

Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity „Príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce“. Účastníkmi projektu sú zamestnanci HBP a. s. a ENO, ktorí sú v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia navrhnutí na ukončenie pracovnej činnosti a ktorí sa zapoja do projektu na základe podpísania Dohody o účasti v projekte.

Rozpočet projektu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Celková výška oprávnených výdavkov: 2 219 811,10 €   |   Požadovaná výška NFP: 2 042 226,21 €

 

HBP, a.s.

Celková výška oprávnených výdavkov: 11 158 554,24 €   |   Požadovaná výška NFP: 11 158 554,24 €

 

Slovenské elektrárne, a.s.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 032 023,03 €   |   Požadovaná výška NFP: 1 032 023,03 €

Cieľom projektu

je poskytovanie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a. s. a ENO pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce.

banici

Poskytnúť cielenú pomoc a podporu na rekvalifikáciu

banici

Uľahčenie prechodu do nového zamestnania

HBP bane

Ukončenie ťažby a spaľovania hnedého uhlia

projekt tabula publicity

Príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce