Partneri projektu

logo trenčiansky samosprávna kraj

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje tieto podaktivity projektu v rámci hlavnej aktivity.

Zasadnutia Riadiaceho výboru

Pre riadenie projektu na všetkých úrovniach bude vytvorený Riadiaci výbor projektu. Jeho úlohou bude komplexný monitoring implementácie projektu, sledovanie a kontrola aktuálnej situácie realizácie projektu a rozhodovanie o riešení problémov vzniknutých v rámci realizácie projektu.

Riadiaci výbor bude fungovať na základe schváleného Štatútu Riadiaceho výboru.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje túto podaktivitu spoločne s ostatnými partnermi projektu.

Bilancia kompetencií zamestnancov HBP, a. s. a ENO

Predstavuje skupinové a individuálne sedenia a aktivity zabezpečované externými lektormi, ktoré sú zamerané na  zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov účastníkov projektu (zamestnancov HBP, a.s./ENO), určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív realistického profesijného smerovania účastníka projektu, rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry, s dôrazom na zručnosti potrebné pre hľadanie zamestnania.

Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov HBP, a.s. a ENO

O napĺňanie cieľa projektu sa stará tím skúsených tútorov na elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí účastníkov projektu sprevádzajú celým adaptačným procesom. Po ukončení Bilancie kompetencií vypracujú tútori návrhy a odporúčania ďalších aktivít účastníkov projektu tak, aby zodpovedali ich preferenciám a možnostiam na trhu práce. Súčasťou plánovaných aktivít bude aj vyhľadávanie vhodných vzdelávacích kurzov v zmysle odporúčaní Bilancie kompetencií.

Tútori sa starajú o ľudí na mieste a motivujú ich k účasti na aktivitách projektu. Úlohou tútorov je poskytovať komplexné poradenstvo a podporu účastníkom projektu počas ich účasti v projekte. Tútori pracujú s účastníkmi projektu prioritne individuálne, avšak poskytujú aj skupinové prednášky na rôzne témy týkajúce sa hľadania zamestnania – napr. prezentácia na pohovoroch, písanie motivačného listu, atď.

  • Účastníci projektu

    Účastník projektu má nárok na absolvovanie verejne dostupných vzdelávacích kurzov u poskytovateľov vzdelávacích kurzov, pričom si môže vybrať odborné/rekvalifikačné kurzy, kurzy na zvyšovanie kvalifikácie a kurzy na rozvoj mäkkých zručností a osobných kompetencií (komunikačné zručnosti, počítačová gramotnosť, finančná gramotnosť, jazykové kurzy a iné osobné zručnosti). Účastník projektu povinne absolvuje aspoň 1 odborný/rekvalifikačný kurz alebo kurz na zvyšovanie kvalifikácie, alebo vzdelávanie v oblasti podnikania s cieľom založenia vlastnej živnosti alebo inej formy podnikania

  • Príspevok na vzdelávanie

    Každý zamestnanec môže dostať na vzdelávacie kurzy maximálny príspevok z projektu do výšky 1500 Eur. V prípade, že ceny kurzov spoločne presiahnu stanovenú hranicu maximálneho príspevku, má zamestnanec možnosť vzniknutý rozdiel doplatiť z vlastných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami v súvislosti s financovaním vzdelávania pre účastníkov projektu sú výhradne poplatky za vzdelávacie kurzy, školné. Účastníkom projektu nebude preplatené stravné, cestovné, ubytovanie a žiadne ďalšie výdavky. Za vzdelávanie spĺňajúce podmienky projektu sa považuje aj vzdelávanie v oblasti podnikania s cieľom založenia vlastnej živnosti alebo inej formy podnikania ako alternatívy k zamestnaniu.

  • Vzdelávanie

    Vzdelávacie kurzy prebiehajú v prípade prezenčnej formy kurzu v miestach ich poskytovateľov. V prípade online vzdelávania prebiehajú buď na domácej adrese zamestnanca alebo v priestoroch elokovaného pracoviska TSK. V prípade, ak zamestnanec nestihne dokončiť začatý vzdelávací kurz v stanovenej maximálnej dobe adaptačného procesu, môže začatý vzdelávací kurz dokončiť aj po uplynutí tejto doby, najneskôr do termínu 31.12.2024, avšak nebude mať nárok pokračovať v iných podaktivitách projektu. Začiatok kurzu a aspoň časť kurzu bude prebiehať ešte počas adaptačného procesu. V čase, kedy neprebieha vzdelávanie, sa Účastník projektu venuje príprave na nástup do nového zamestnania s tútorom (kontakty s budúcim zamestnávateľom, hodnotenie priebehu vzdelávania, príprava na osobný pohovor, ako napísať motivačný list a životopis, a pod.).

Cieľom  podaktivity je identifikovať prínos realizácie národného projektu pre cieľovú skupinu, posúdiť účinnosť (efektivitu), účelnosť a správnosť zacielenia aktivít na potreby účastníkov projektu, zanalyzovať kvantitatívne dáta, kvalitatívne vyhodnotiť dosiahnuté výsledky, príp. dopady, udržateľnosť vykonaných aktivít.

foto účastníci projektu
Logo hornonitrianske bane prievidza

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. zabezpečuje v rámci hlavnej aktivity podaktivity projektu

Zasadnutia Riadiaceho výboru  – spoločne s ostatnými partnermi projektu.

Podpora počas obdobia aktívnej účasti v projekte zamestnancov HBP, a.s. a ENO

Podaktivita je realizovaná partnermi HBP, a. s. a ENO. Cieľ podaktivity je poskytnutie finančnej podpory zamestnancom, ktorí prídu o prácu v dôsledku ukončovania ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne a na to naviazaných činností počas trvania adaptačného procesu – obdobia aktívnej účasti v projekte.

Účastníci projektu  sú počas  účasti v projekte zamestnancami spoločnosti HBP a.s. Počas ich zapojenia do projektu nevykonávajú u zamestnávateľa druh pracovnej činnosti v zmysle pracovnej zmluvy, účasť v projekte sa považuje za prekážku v práci, za čo účastníkovi projektu prináleží náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce vrátane všetkých plnení, ktoré sú povinnosťou zamestnávateľa (hrubá mzda + povinné odvody +

Zákonníkom  práce stanovené povinnosti zamestnávateľa: dovolenka, náhrada mzdy pri návšteve lekára, pri sprevádzaní člena rodiny na ošetrenie, náhrada mzdy pri práceneschopnosti počas prvých 10 dní atď.). Náhradu mzdy účastníkom projektu vypláca ich zamestnávateľ – HBP, a. s., pričom maximálna dĺžka podporného obdobia, kedy bude účastníkovi projektu vyplácaná náhrada mzdy bude 6 mesiacov bez ohľadu na to, kedy ukončí účasť na vzdelávaní, najneskôr však do 31.12.2024.

Reálne obdobie vyplácania náhrady mzdy trvá počas obdobia aktívnej účasti zamestnanca v projekte. HBP, a. s. zabezpečuje v rámci podaktivity kompletné administratívne a finančné úkony súvisiace s vyplácaním náhrad miezd prostredníctvom členov projektového tímu.

Foto: Archív HBP

logo slovenske elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s. zabezpečujú v rámci hlavnej aktivity podaktivity projektu

Zasadnutia Riadiaceho výboru  – spoločne s ostatnými partnermi projektu.

Podpora počas obdobia aktívnej účasti v projekte zamestnancov HBP, a.s. a ENO

Podaktivita je realizovaná partnermi HBP, a. s. a ENO. Cieľ podaktivity je poskytnutie finančnej podpory zamestnancom, ktorí prídu o prácu v dôsledku ukončovania ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne a na to naviazaných činností počas trvania adaptačného procesu – obdobia aktívnej účasti v projekte.

Účastníci projektu  sú počas  účasti v projekte zamestnancami spoločnosti ENO. Počas ich zapojenia do projektu nevykonávajú u zamestnávateľa druh pracovnej činnosti v zmysle pracovnej zmluvy, účasť v projekte sa považuje za prekážku v práci, za čo účastníkovi projektu prináleží náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce vrátane všetkých plnení, ktoré

sú povinnosťou zamestnávateľa (hrubá mzda + povinné odvody + Zákonníkom  práce stanovené povinnosti zamestnávateľa: dovolenka, náhrada mzdy pri návšteve lekára, pri sprevádzaní člena rodiny na ošetrenie, náhrada mzdy pri práceneschopnosti počas prvých 10 dní atď.). Náhradu mzdy účastníkom projektu vypláca ich zamestnávateľ – ENO pričom maximálna dĺžka podporného obdobia, kedy bude účastníkovi projektu vyplácaná náhrada mzdy bude 6 mesiacov bez ohľadu na to, kedy ukončí účasť na vzdelávaní, najneskôr však do 31.12.2024.

Reálne obdobie vyplácania náhrady mzdy trvá počas obdobia aktívnej účasti zamestnanca v projekte. ENO zabezpečuje v rámci podaktivity kompletné administratívne a finančné úkony súvisiace s vyplácaním náhrad miezd prostredníctvom členov projektového tímu.

Foto: Archív ENO