V rekvalifikačnom projekte je zapojený rekordný počet účastníkov